Τύποι παραγράφων

Στη ZML, οι παράγραφοι ξεχωρίζουν με διπλό Enter. Στον κειμενογράφο εμφανίζεται ως κενή σειρά μεταξύ τους. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των χαρακτήρων μιας παραγράφου - μπορεί να είναι και ένας! Από τη στιγμή που υπάρχει κενό πριν από κάποιο κομμάτι κειμένου, αυτό θεωρείται παράγραφος και υπόκειται στην αντίστοιχη μορφοποίηση.

Συνεπώς, ως "παράγραφο" θεωρούμε οποιαδήποτε ακολουθία χαρακτήρων περιβάλλεται από διπλό Enter. Δεν είναι απαραίτητο να έχει γλωσσική υπόσταση, Μπορεί, κάλλιστα, να είναι εντολή συστήματος.

Η πρώτη παράγραφος δεν χρειάζεται κενό πριν, όπως και η τελευταία δεν χρειάζεται κενό μετά. Αν βάλετε, θα αγνοηθεί, όπως αγνοούνται και τα πρόσθετα κενά (κάθετα ή οριζόντια). Αν σας βοηθάει στη σύνταξη, μπορείτε να αφήνετε 2 ή και περισσότερες κενές σειρές μεταξύ των παραγράφων σας, αυτές όμως θα θεωρηθούν μία.

Με μονό Enter, προκαλείται το λεγόμενο line break, το σπάσιμο της παραγράφου σε 2 ή περισσότερες σειρές. Οπως θα δούμε παρακάτω, τα line breaks έχουν ιδιαίτερη (δομική) σημασία σε κάποια είδη παραγράφων, όπως οι τίτλοι και οι λίστες.

Συνεπώς, ως "σειρά" δεν εννοούμε το αυστηρό χωροταξικό πλαίσιο της μιας "γραμμής" ενός γραπτού κειμένου. Άλλωστε, 1 σειρά στο PC σας μπορεί να είναι 2 ή 3 στο κινητό σας.

Η ZML αναγνωρίζει τους ακόλουθους τύπους παραγράφων:

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε πως η διάκριση αυτή έχει να κάνει με τη σύνταξη και όχι με την εμφάνιση! Ο σκοπός της ZML είναι η μετατροπή απλού κειμένου σε HTML. Το πως αυτή θα εμφανίζεται είναι θέμα του εκάστοτε θεματικού στυλ (HTML template / skin / theme) της σελίδας σας.

Απλές Παράγραφοι

Οι απλές παράγραφοι είναι αυτές που δεν έχουν ιδιαίτερη δομή και μορφοποίηση πέραν αυτής που συναντούμε στον γραπτό λόγο: ένα πρόσθετο κενό που ξεχωρίζει τη μία από την άλλη και κάνει την ανάγνωση ευκολότερη. Η παράγραφος που διαβάζετε τώρα, είναι απλή.

Γραμμές

Εάν μια παράγραφος αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από 2 ή περισσότερα σύμβολα: ισότητας (=) ή διαφοράς (-), τότε τη θέση της παραγράφου παίρνει μια γραμμή (<hr>), η οποία καταλαμβάνει όλην την έκταση του κειμένου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επαναλήψεων. Οι γραμμές χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό ασύνδετων - νοηματικά - παραγράφων ή ενοτήτων. Με άλλα λόγια, η γραμμή συμβολίζει θεματική αλλαγή εντός του κειμένου.

Τίτλοι & Υπότιτλοι

Εάν μια παράγραφος αποτελείται από 2 σειρές, όπου η πρώτη είναι φράση και η δεύτερη επανάληψη 2 ή περισσοτέρων συμβόλων ισότητας (=) ή διαφοράς (-), τότε η παράγραφος θεωρείται τίτλος (κεφαλίδα) και μορφοποιείται ανάλογα με το σύμβολο. Συγκεκριμένα, το = δημιουργεί τίτλους (<h2>) και το - υπότιτλους (<h3>). Οι τίτλοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενοτήτων, σε κείμενα με πολλές παραγράφους ή σε τεχνικά εγχειρίδια όπως αυτό που διαβάζετε!

Λίστες & Πίνακες

Η λίστα είναι παράγραφος με τουλάχιστον 2 σειρές, όπου κάθε σειρά ξεκινά με ένα από τα ακόλουθα προκαθορισμένα σύμβολα, ακολουθούμενο από ένα κενό:

Χρησιμοποιείται γιαΠαράδειγμαΑποτέλεσμα
-Μη αριθμημένες λίστες- γραμμή #1 - γραμμή #2
  • γραμμή #1
  • γραμμή #2
+Αριθμημένες λίστες+ γραμμή #1 + γραμμή #2
  1. γραμμή #1
  2. γραμμή #2
*Λίστες ορισμών* όρος #1   ορισμός του #1 * όρος #2   ορισμός του #2
όρος #1
  ορισμός του #1
όρος #2
  ορισμός του #2
#Πίνακες# κελί #11   κελί #12 # κελί #21   κελί #22
κελί #11  κελί #12
κελί #21  κελί #22

Οπως μπορείτε να δείτε και στον πίνακα, ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Δεν νοείται λίστα με 1 σειρά (ανεξάρτητα από το εάν αρχίζει με -+*#. Όπως, επίσης, δεν νοείται λίστα που να περιέχει κενή σειρά.
  2. Κάθε σειρά της λίστας πρέπει να ξεκινά με το ίδιο σύμβολο (συν το κενό) που ξεκινά και η πρώτη.
  3. Αν επιθυμείτε line break σε κάποια από τις σειρές της, τότε η νέα σειρά θα πρέπει να ξεκινά με εσοχή 2 κενών. Αυτό συμβαίνει και στις λίστες ορισμών και πινάκων που - εκ φύσεως - κάθε σειρά τους περιέχει υποχρεωτικά line break.

Τέλος, μια λίστα μπορεί να περιέχει άλλη λίστα (και διαφορετικού τύπου) σε κάποια από τις σειρές της, αρκεί, η ενσωματωμένη λίστα να έχει εσοχή 2 κενών. Με άλλα λόγια, όλες οι (υπο) σειρές της ενσωματωμένης λίστας θα πρέπει να ξεκινούν με: 2 κενά συν το σύμβολο συν 1 κενό.

Clips

Τα clips είναι συναρτήσεις της πλατφόρμας που παράγουν δυναμικό περιεχόμενο. Ο συνδυασμός τους δημιουργεί τις σελίδες ενός website. Ένα clip μπορεί να είναι υπεύθυνο από μία απλή ένδειξη (όπως ο αριθμός των ειδών στο καλάθι αγορών) μέχρι και έναν πλήρη κατάλογο προϊόντων! Για παράδειγμα, ο προηγούμενος πίνακας (όπως και αυτός) είναι clip.

Με άλλα λόγια, όταν η ZML δεν επαρκεί για το περιεχόμενο μιας σελίδας, η καθίσταται περίπλοκη η συγγραφή του με αυτήν, τότε καταφεύγετε σε clip, η κλήση του οποίου γίνεται με την ακόλουθη εντολή:

{[clip|pilc]:name[path?query]}

Δυστυχώς, τόσο η ανάλυση της παραπάνω σύνταξης, όσο και η περιγραφή των διαθέσιμων clips, είναι εκτός των ορίων του παρόντος οδηγού. Αν και εφόσον χρειαστείτε clip σε κάποια από τις σελίδες σας, επικοινωνείτε με το support.

invisible cron image