Απεικόνιση localized λεκτικών

Το phrase tag απεικονίζει εγγραφές από το αρχείο Phrase, με βάση το κωδικό τους όνομα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη localized απόδοση των λεκτικών που χρησιμοποιούν οι εφαρμογές της πλατφόρμας. Εχει την ακόλουθη σύνταξη:

{[phrase.name]}  ή  {[phrase.name,arg1,...,argN]} 

phrase.nameτο όνομα της φράσης που θέλετε να απεικονίσετε
arg1-Nμία ή περισσότερες παράμετροι (ανάλογα τη φράση), χωρισμένες με , (κόμμα) ή ; (ερωτηματικό)

Παραδείγματα:

{[time.aMomentAgo]}πριν λίγο
{[time.inXMinutes,3]}σε 3 λεπτά
{[cart.summarys,3,67€]}3 είδη αξίας 67€

Υπάρχουν λεκτικά τα οποία είναι γνωστά μόνον κατά την εκτέλεση της εφαρμογής και κατά συνέπεια δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο αρχείο Phrase. Η πρόσβαση σε αυτά τα λεκτικά γίνεται με την ακόλουθη σύνταξη:

{[phrase.]} 

Παραδείγματα:

{[lang.]}
{[langex.]}
{[language.]}Ελληνικά
{[node.]}

Η ίδια σύνταξη χρησιμοποιείται και για την προβολή των ρυθμίσεων ACP » Settings » Domain » Locale:

{[cn.]}
{[cs.]}

Τέλος, το ίδιο tag χρησιμοποιείται και για την απεικόνιση μεταβλητών, το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται από την πλατφόρμα, την εφαρμογή ή και τη σελίδα. Ακολουθούν μερικές από τις μεταβλητές που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στα κείμενά σας (το αποτέλεσμα θα είναι σχετικό με το δικό σας domain):

{[doname]}BIMOL LTD
{[donamel]}BIMOL LTD
{[domain]}bimol.gr
invisible cron image