Μετατροπή IDs εγγραφών σε λεκτικά ισοδύναμα

Το id tag μετατρέπει IDs εγγραφών σε λεκτικά ισοδύναμα, απεικονίζοντας το πεδίο τίτλος της αντίστοιχης εγγραφής. Αν το αρχείο δεν έχει τίτλο, τότε χρησιμοποιείται το πεδίο όνομα ή άλλο ρητά ορισμένο πεδίο. Εχει την ακόλουθη σύνταξη:

[{table.id}]  ή  [{table_column.id}]

tableτο όνομα ενός φυσικού (ACP ▶ Database) ή εικονικού (αναφέρονται παρακάτω) αρχείου
columnτο πεδίο που θα χρησιμοποιηθεί (αντί τίτλου ή ονόματος)
idτο ID μιας υπαρκτής εγγραφής σε φυσικό αρχείο, ή κάποιο άλλο αναγνωριστικό σε εικονικό

Αν το όρισμα id παραληφθεί, τότε θα λάβει default τιμή, ως ακολούθως:

 • Ολα τα εικονικά αρχεία ημερομηνίας
  την τρέχουσα ημερομηνία
 • Τα εικονικά αρχεία path και dir
  το ενεργό node (σελίδα)
 • Το αρχείο sitemap
  το ενεργό node
 • Το αρχείο user
  τον ενεργό χρήστη
 • Ολα τα υπόλοιπα
  το 0 (μηδέν)

Τα εικονικά αρχεία είναι τα ακόλουθα:

dateημερομηνία σε μορφή "Y-m-d"
timeώρα σε μορφή "H:i:s"
dameημερομηνία και ώρα σε μορφή "Y-m-d H:i:s"
modyημερομηνία σε μορφή "m-d"
sevel<span class="sevel sevel%d">%d</span>
pathδημιουργία breadcumb σελίδας (π.χ. για την παρούσα → ZML » IDs)
dirδημιουργία breadcumb σελίδας (π.χ. για την παρούσα → Οδηγίες Χρήσης » ZML)
sizelocalized απεικόνιση μεγέθους (πχ: bytes)
numberlocalized απεικόνιση αριθμού
mdyδημιουργία ημερολογιακού svg, κατάλληλου για cards τύπου "Νέα"
rgb<span class="rgb" style="background-color:#%s">%s</span>
queryτιμή παραμέτρου στο ενεργό URL

Το εικονικό αρχείο time υποστηρίζει τα ακόλουθα πεδία:

whenφιλική απεικόνιση κοντινής παρελθούσης ή μελλοντικής ημερομηνίας ("πριν λίγο", "σήμερα στις 20:25", "σε 5 λεπτά", κλπ)
ageυπολογισμός ηλικίας (σε χρόνια)
spanφιλική απεικόνιση διαστήματος μεταξύ 2 ημερομηνιών ("10 λεπτά", "3 ώρες", "6 μέρες", κλπ)

Το φυσικό αρχείο user υποστηρίζει τα ακόλουθα (πρόσθετα) πεδία:

uploadId, sevel, status, customTitle, realName, lastAccess, createdOn, avatar και class.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η υποστήριξη δυναμικών IDs: αν το όρισμα id ξεκινά με @, τότε το υπόλοιπο μέρος θεωρείται έκφραση του ίδιου τύπου και αξιολογείται αντιστοίχως. Για παράδειγμα, η έκφραση [{time_when.@user_createdOn}] απεικονίζει την ημερομηνία εγγραφής του ενεργού χρήστη.