Κινήσεις

Το μενού "Κινήσεις" χρησιμοποιείται για τη δημιουργία συσχετισμών που προκύπτουν από τις καθημερινές σας συναλλαγές (κινήσεις), όπως αγοραπωλησίες και δαπάνες. Οι κινήσεις ομαδοποιούνται με βάση τις ακόλουθες ενότητες:

 • Πωλήσεις
  Κινήσεις σχετικές με πωλήσεις εμπορευμάτων, όπως Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, κλπ.
 • Υπηρεσίες
  Κινήσεις σχετικές με παροχή υπηρεσιών.
 • Αγορές
  Κινήσεις σχετικές με αγορές εμπορευμάτων, όπως Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο, κλπ.
 • Δαπάνες
  Κινήσεις σχετικές με λειτουργικά έξοδα και αγορές πάγιου εξοπλισμού.
 • Εισπράξεις - Πληρωμές
  Κινήσεις σχετικές με εισπράξεις (μετρητών, αξιογράφων, κλπ) από Πελάτες, ή πληρωμές σε Προμηθευτές.
 • Ισολογισμικές Διορθώσεις
  Κινήσεις Λογιστικού χαρακτήρα, όπως επισφαλή χρέη, αποσβέσεις, δάνεια, μερίσματα, κλπ.
 • Ενδοδιακίνηση
  Κινήσεις σχετικές με την παραγωγή νέων προϊόντων από μετασχηματισμό Α' Υλών, συνταγογράφηση, ανάλωση ή καταστροφή stock.

Κάθε ενότητα οδηγεί (αριστερό κλικ) σε υπομενού με επί μέρους κατηγορίες κινήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν στην εμφάνιση πίνακα με όλες τις καταχωρημένες κινήσεις της εν λόγω κατηγορίας, σε αύξουσα χρονολογική σειρά. Σε περίπτωση που κάποια κατηγορία είναι άδεια (δεν έχει ακόμη εγγραφές), τότε αντί του πίνακα θα εμφανιστεί η αντίστοιχη φόρμα εισαγωγής.