Εργαλεία

Το μενού "Εργαλεία" περιλαμβάνει μια σειρά από ετερόκλητες, βοηθητικές εργασίες, χρήσιμες στην καθημερινή σας ενασχόληση με την εφαρμογή.

Πρόσφατες Κινήσεις

Η εργασία αυτή απεικονίζει πίνακα με όλες τις κινήσεις (ανεξαρτήτως κατηγορίας), ταξινομημένες ως προς φθίνουσα χρονολογία μεταβολής. Συνεπώς, οι νέες κινήσεις (ή πρόσφατα ενημερωμένες) εμφανίζονται πρώτες.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο και τη σειρά εμφάνισης οποιουδήποτε πίνακα από το μενού "Κινήσεις", ο οποίος απεικονίζει κινήσεις συγκεκριμένης κατηγορίας και σε αύξουσα χρονολογική σειρά.

Λόγω της μεγάλης χρηστικότητας που παρέχει η δυνατότητα να έχετε - ανά πάσα στιγμή - εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις πρόσφατες κινήσεις σας, η εργασία αυτή υπάρχει και ως συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.

Πίνακας Τιμολόγησης

Το Bim παρέχει μεγάλη ευελιξία ως προς την τιμολόγηση των προϊόντων σας. Κάθε προϊόν ξεχωριστά μπορεί να έχει τιμή fix, ή να τιμολογείται δυναμικά με βάση το κόστος παραγωγής ή κτήσης του, την προστιθέμενη αξία του και κάποιο ποσοστό κέρδους ανάλογα τον εκάστοτε τιμοκατάλογο.

Ο διάλογος αυτός είναι χρήσιμος σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν περισσότερους του ενός τιμοκαταλόγους (πχ: Χονδρικής, Λιανικής, κλπ) και χρησιμοποιούν (ως επί το πλείστον) δυναμική τιμολόγηση. Δίνει όλες τις πιθανές τιμές ενός προϊόντος, καθώς και το πραγματικό ποσοστό κέρδους ανά τιμοκατάλογο.

Έλεγχος Εγκυρότητας ΑΦΜ

Ο διάλογος αυτός σας βοηθά στον έλεγχο της εγκυρότητας ενός Α.Φ.Μ. και της επιχείρησης στην οποία ανήκει. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος τελείται σε 2 στάδια:

  1. Στο 1ο στάδιο, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος του Υπουργείου ώστε να επαληθευτεί η εγκυρότητα του αριθμού που έχετε εισάγει. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, εμφανίζεται το σύμβολο ✔ (έγκυρος) ή ✘ (άκυρος).
  2. Στο 2ο στάδιο - και εφόσον ο αριθμός βρεθεί έγκυρος - γίνεται σύνδεση με το VIES, με σκοπό την εύρεση της επωνυμίας και έδρας της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων, από το Μητρώο Επιχειρήσεων, εφόσον έχετε εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία της ΑΑΔΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα πρέπει η επιχείρηση (της οποίας το Α.Φ.Μ. ελέγχετε) να εκτελεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, και κατ' επέκταση να είναι γραμμένη στο VIES, ώστε να είναι σε θέση το σύστημα να σας δώσει τις πληροφορίες του 2ου σταδίου. Με άλλα λόγια, μπορεί το Α.Φ.Μ. να είναι έγκυρο (✔), αλλά στη θέση της επωνυμίας να απεικονίζεται μήνυμα λάθους.

Ενίοτε (λόγω φόρτου εργασίας ή εργασιών συντήρησης), η υπηρεσία του VIES δεν είναι διαθέσιμη. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο, δεν έχει σχέση με το Bim, και δεν θα πρέπει να σας ανησυχεί.

Τιμές Συναλλάγματος

Ο διάλογος αυτός απεικονίζει τις συναλλαγματικές ισοδυναμίες του ευρώ, όπως δημοσιεύονται καθημερινά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Στο τέλος της λίστας, αναγράφεται η ακριβής μέρα και ώρα ανάρτησης των τιμών, καθώς και ο σχετικός σύνδεσμος (link).

Ημερολόγιο

Το Ημερολόγιο του Bim απεικονίζει (με διάφορους τρόπους) πάσης φύσεως ημερολογιακά συμβάντα, όπως: ραντεβού, εκδηλώσεις, αργίες, κλπ. Υποστηρίζεται από τη βάση δεδομένων και παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία με αυτήν, καθώς επιτρέπει - εκτός από την απεικόνιση - και την ενημέρωσή της (εισαγωγή, μεταβολή και διαγραφή).

Λόγω της περιπλοκότητας του, οι δυνατότητες και ο χειρισμός του Ημερολογίου αναλύονται διεξοδικά σε ξεχωριστό κεφάλαιο.

myDATA

Στο υπομενού αυτό θα βρείτε παραστατικά, χαρακτηρισμούς και ακυρωτικά που έχετε εκδώσει εσείς για τρίτους ή έχουν εκδοθεί από τρίτους για εσάς.

Η γραμμογράφηση και το περιεχόμενο των πινάκων ορίζεται από τα αντίστοιχα APIs του myDATA.